Regulamin Konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu „Gramy-Wygrywamy”, zwanego dalej “Konkursem”, jest redakcja bloga Dzień doGRY (dziendogry.pl): Grzegorz Gocel, Maria Podżorska  Aleksandra Danowska i Joanna Caryk, zwani dalej „Organizatorami”.
 2. Fundatorem nagród jest Sponsor – w każdym miesiącu jest to osobny podmiot (szczegółowe informacje dostępne są w załączniku nr 1, uzupełniane co miesiąc), dalej jako „Sponsor”.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są Organizatorzy.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/na.dzien.dogry.na.dogranoc (zwanej dalej „Grupą FB”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem zastrzeżeń i wątpliwości, sprawują Organizatorzy. Decyzja Organizatorów w tym względzie jest ostateczna.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie:
  1. zamieszkujące na terenie Polski, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, 
  2. i jednocześnie są członkami Grupy FB.
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są:
  1. Organizatorzy i członkowie najbliższej rodziny Organizatorów,
  2. stali współpracownicy bloga Dzień doGRY (dalej jako „Autorzy Bloga”),
  3. pracownicy Sponsorów.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą spełniającą warunki udziału w Konkursie;
  2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODY

 1. Konkurs podzielony jest na 12 miesięcznych etapów. Na zakończenie każdego etapu przewidziano nagrodę (dalej: „Nagroda”) – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6 (dalej jako „Laureat”).
 2. Nagrodą w Konkursie jest 1 egzemplarz gry z Puli Nagród (dalej jako „Pula”). Na początku konkursu Pula zawiera tylko jeden tytuł. Po spełnieniu warunków określonych przez Organizatorów Pula zostanie poszerzona o kolejne tytuły, spośród których Laureat będzie mógł wybrać jedną. 
 3. Lista gier w Puli (oraz warunków niezbędnych do ich udostępnienia Laureatowi do wyboru) dostępna jest w załączniku nr 2, uzupełnianym co miesiąc.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszeń konkursowych (dalej: „Zadania Konkursowe”) na Grupie FB, opatrzonych etykietą #GramyWygrywamy i opublikowanych przez oficjalny fanpage Dzień doGRY! na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia 2021 r., godz. 09:00 do 31 grudnia 2021, godz. 22:00.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udział w Zadaniach Konkursowych (w formie komentarza pod postami na dany dzień) publikowanych na Grupie FB przez Organizatorów w 2021 roku, (zwane dalej „Postami Organizatorów”) i/lub publikowanie własnych, autorskich postów na Grupie FB w 2021 roku, opatrzonych etykietą #MójPierwszyGRAz, #ZagrajZanimKupisz lub #ZacnaPartyjka (zwane dalej „Postami Uczestników”). Organizowane będą również Zadania Specjalne, punktowane dodatkowo.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Grupie FB pod adresem https://www.facebook.com/groups/na.dzien.dogry.na.dogranoc oraz na WWW Organizatora, pod adresem http://dziendogry.pl/gramywygrywamy-regulamin-konkursu/
 3. Każdy Uczestnik może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi dziennie na Post Organizatorów i/lub publikować więcej niż jeden Post Uczestnika dziennie. 
 4. Komentarze udzielone z kont innych stron na Facebooku (na udostępnianych postach) nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Pod uwagę będą brane wyłącznie odpowiedzi-komentarze zamieszczone w ciągu 48 h od publikacji danego Posta Organizatorów i/lub Posty Uczestnika opublikowane w czasie trwania Konkursu.
 6. W przypadku Postów Uczestników, w punktacji za dany miesiąc będą brane pod uwagę te wpisy, które zostały zamieszczone do ostatniego dnia miesiąca, do godz. 23:59.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wykonywanie zadań zamieszczonych w Postach konkursowych, wspomnianych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje liczba zgromadzonych punktów. Punkty przyznawane są przez Organizatora i/lub członków Redakcji (a także osób wyznaczonych przez Organizatora w określonych odstępach czasu, np. przedstawicieli Sponsora) w drodze analizy poprawności oraz adekwatności merytorycznej oraz kreatywności odpowiedzi na zadania wspomniane w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Szczegółowe zasady przyznawania punktów znajdują się w załączniku nr 3 i mogą być aktualizowane w trakcie trwania konkursu, jeżeli będzie stał za tym istotny powód.
 4. Laureatem danego miesięcznego etapu Konkursu zostaje Uczestnik, który zgromadził najwięcej punktów na koniec miesiąca (północ ostatniego dnia miesiąca). Punkty nie przepadają na koniec miesiąca, lecz przechodzą do kolejnego etapu. 
 5. Laureat danego etapu miesięcznego nie otrzymuje żadnych punktów przez cały kolejny etap miesięczny Konkursu. Nadal jednak może udzielać odpowiedzi na zadania w Postach Organizatorów i/lub publikować Posty Użytkownika.
 6. Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia danego etapu Konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na Grupie FB.
 8. Warunkiem odebrania Nagrody przez Laureata jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu na Grupie FB wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres mailowy
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych może spowodować utratę przez Laureata prawa do nagrody.
 10. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana Laureatowi przez Sponsora w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 11. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 12. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia komentarzy tych Uczestników Konkursu lub innych osób, nie biorących udział bezpośrednio w konkursie, których działania uzna za szkodzące prowadzonemu Konkursowi, jego pozytywnemu odbiorowi w przestrzeni publicznej, szczególnie w sytuacji, gdy te działania mogłyby godzić w dobre imię i wizerunek Sponsora. Każdy przypadek takiego działania Organizatorów będzie dokumentowany w formie printscreena usuwanego komentarza. 
 5. Uczestnik, którego komentarz został usunięty, traci prawo do udziału w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatorów poprzez funkcję Wiadomość na fanpage’u Dzień doGRY.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu i/lub zakończenia go wcześniej niż 31 grudnia 2021 r. bez konieczności podawania przyczyny.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów przez cały okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. Zostaną również użyte w celu ustalenia punktacji początkowej kolejnych edycji Konkursu.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do momentu otrzymania nagród przez Uczestników Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pierwszego z Organizatorów wymienionych w par. 1, pkt. 1.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie WWW oraz na oficjalnej stronie Organizatora: http://dziendogry.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatorów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FUNDATORZY NAGRÓD

 1. Styczeń 2021 – sklep Marajo.
 2. Luty 2021 – wydawnictwo Czacha Games
 3. Marzec 2021 – wydawnictwo FoxGames

ZAŁĄCZNIK NR 2

PULA NAGRÓD

 1. Styczeń 2021:
  Start – Kartografowie
  Po osiągnięciu progu 25 uczestników lub 750 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w styczniu) – Paryż Miasto Świateł
  Po osiągnięciu progu 50 uczestników lub 1500 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w styczniu) – Little Town
 2. Luty 2021:
  Start – Crash!
  Po osiągnięciu progu 25 uczestników lub 750 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w lutym) – Claim 1 i Claim 2
  Po osiągnięciu progu 50 uczestników lub 1500 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w lutym) – Paris
 3. Luty 2021:
  Start – Dziennik: Zagadkowa Podróż
  Po osiągnięciu progu 25 uczestników lub 750 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w lutym) – 7 Słów
  Po osiągnięciu progu 50 uczestników lub 1500 punktów zdobytych łącznie przez uczestników (w lutym) – BazgRoll

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty za odpowiedzi na zadania w Postach Konkursowych:
  1. Punktuje tylko jedna (najwyżej oceniona) odpowiedź dziennie
  2. Każda odpowiedź spełniająca kryteria zadania otrzymuje 1 punkt
  3. Każda odpowiedź spełniająca kryteria zadania może otrzymać 1-4 punktów od Organizatorów – dodatkowe punkty przyznawane są uznaniowo
 2. Punkty za publikację Postów Uczestników
  1. Punktuje tylko jeden (najwyżej oceniony) post tygodniowo
  2. Każdy post spełniający kryteria merytoryczne serii #ZagrajZanimKupisz, #MójPierwszyGraz i #ZacnaPartyjka otrzymuje:
   • 3 punkty za zdjęcie z rozgrywki i subiektywny, czyli osobisty komentarz na jej temat;
   • 2 punkty za krótki opis samej gry – mechanika, klimat, grupa docelowa.
  3. Każdy post spełniający kryteria merytoryczne serii #ZagrajZanimKupisz, #MójPierwszyGraz i #ZacnaPartyjka może otrzymać 1-4 punktów od Organizatorów – dodatkowe punkty przyznawane są uznaniowo
 3. Punkty za udział w Zadaniach Specjalnych
  1. Szczegółowe zasady punktacji będą zawarte w samym ogłoszeniu zadania.